Стоимость: 300 руб.

Содержание

1. Теоретична частина

1.1 Постановка задачі

1.2 Вхідна інформація

1.3 Вихідна інформація

2. Практична частина

2.1 Архітектура програми

2.2 Опис програми

2.3 Контрольний приклад та результат машинного експерименту


Нужна такая же работа?

Оставь заявку и получи бесплатный расчет

Несколько простых шагов

Оставьте бесплатную заявку. Требуется только e-mail, не будет никаких звонков

Получайте предложения от авторов

Выбирете понравившегося автора

Получите готовую работу по электронной почте

Стоимость: 300 руб.

На странице представлен фрагмент

Реши любую задачу с помощью нейросети.

1.1 Постановка задачі

Розрахунок витрат на виробництво і калькуляційної собівартості готової продукції є найбільш трудомісткою і важливою ділянкою обліку, особливо на підприємствах, які випускають велику номенклатуру різних виробів. Облік затрат на виробництво концентрує інформацію, як авідноситься до всіх частин бухгалтерського обліку. При цьому кожне підприємство має свої характерні особливості обліку затрат на виробництво.
Облік витрат на виробництво повинен забезпечити:
– розрахунок виконання виробничого плану;
– визначення фактичної собівартості і виявлення понаднормативних витрат;
– контроль за виконанням планових показників;
– зниження самоцінності продукції за всіма статтями затрат;
– контроль за дисципліною і своєчасним виявленням нераціональних витрат матеріальних та фінансових ресурсів.
Витрати, які впливають на собівартість продукції, групуються відповідно до їх економічного змісту за такими елементами:
1. матеріальні витрати
2.

1.2 Вхідна інформація

Вхідною для даної задачі є інформація первинних документів. Дані з первинних документів вводяться з клавіатури ПК і записуються на ТМД в файли MVPR.DAT (оперативний) та MPD.DAT (довідковий). Структура запису вхідного оперативного файлу представлена в таблиці 1.
Таблиця 1
Структура запису файла MVPR.DAT
Назва реквізиту
Ідентифікатор
Значність
Тип даних
Код цеху
CEH
2
Цілий
Код дільниці
DIL
2
Цілий
Код деталі
DET
7
Символьний
Об’єм виробничої партії
OPP
4
Дійсний
Час підготовчо-заключний
TPZ
4(1)
Дійсний
Час штучний
TST
4(1)
Дійсний
Розцінка підготовчо-заключного часу
RPZ
5(2)
Дійсний
Розцінка штучного часу
RST
5(2)
Дійсний

Файл має логічне ім’я dov, фізичне ім’я файлу – mpd.dat, повне ім’я файлу d:pascalkursdatampd.dat.
Організація файлу – послідовна.
Ввід даних і запис їх у файл здійснює процедура IN_DOV.
Вивід записів файлу на дисплей здійснюється процедурою OUT_DOV.
Структура запису вхідного довідкового файлу представлена в таблиці 2.

1.3 Вихідна інформація

Вихідною інформацією при розв’язуванні даної задачі є вихідне зведення, форма якого представлена в таблиці 2.

Таблиця 2. Відомість зведеної трудомісткості і розцінок на виріб в розрізі номерів дільниць і кодів виробів
Номер дільниці
Код деталі
Кількість деталей
Норма часу
Розцінка часу

на деталь
на виріб
на деталь
на виріб
DIL
DET
KILDET
NORMA1
V1
NORMA2
V2
Всього по коду деталі

PD1

PD2
Всього по дільниці

PV1

PV2

Показники DIL, DET, KILDET вибираються з вхідного оперативного файлу MVPR.DAT. Показники NORMA1, NORMA2, V1,V2 розраховуються за формулами:

,

де і – кількість деталей у j-му виробі.
Підсумкові показники PD1, PD2, PV1, PV2 розраховуються за формулами:

де j – кількість виробів до складу яких входить деталь з кодом DET;


де k- кількість різних виробів‚ що випускаються на дільниці.

2.1 Архітектура програми

Поставлена задача реалізується програмою ZATRATY1.PAS.
Програма складається з головного блоку (блок-схему див. додаток 1) та п’яти процедур:
• IN_DOV;
• OUT_DOV;
• IN_OPER;
• OUT_OPER;
• VIDOMIST.
Для виконання програми необхідно виконати такі дії:
1) увійти в середовище програмування Turbo Pascal;
2) завантажити текст програми – F10, File, Open, ZATRATY1.PAS);
3) відкомпілювати програму в довільному режимі (наприклад Compile, Compile);
4) виконати програму (F10, Run).
Програма також може бути завантажена і виконана з середовища операційної оболонки Norton Commander шляхом запуску ZATRATY1.EXE (попередньо програма повинна буди відкомпільована з опцією Destination Memory).

2.2 Опис програми

Програма складена і відладжена в середовищі Turbo Pascal 6.0.

Узнайте сколько будет стоить выполнение вашей работы

   
  • Лизинг персонала с примерами // 2dip - студенческий справочник. URL: https://2dip.su/теория/менеджмент/лизинг_персонала_с_примерами/
  • Организации, проводящие специальную оценку условий труда // 2dip - студенческий справочник. URL: https://2dip.su/теория/менеджмент/организации_проводящие_специальную_оценку_условий_труда/
  • 4.9
    АэцийФлавий
    Сфера научных интересов Ближний Восток. Работаю по многим предметам, но моя специализация - история и политология в первую очередь. (Как история России,так и всемирная). Рефераты,курсовые и контрольные. Но любимый жанр - творческие эссе.